Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Boeken op maat

-> Een model voor de ontwikkeling van literaire competentie wil leerlingen helpen om boeken te kiezen voor de lijst die passen bij hun literaire niveau. De website Lezen voor de Lijst is de praktische uitwerking van het model.

-> De website Lezen voor de Lijst voor leerkrachten trekt jaarlijks bijna 750.000 bezoekers en de website Lezen voor de Lijst voor leerlingen rond de 800.000 bezoekers. Driekwart van de docenten maakt gebruik van de website voor het literatuuronderwijs.

Competentiemodel voor boekkeuze op maat

Het literaire niveau van leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs loopt sterk uiteen. De individuele verschillen tussen vwo’ers zijn groter dan die tussen havisten. Om deze reden geniet het de voorkeur dat docenten maatwerk leveren. Dit geldt ook voor de boeken die ze aanraden en/of toestaan voor de lijst. Theo Witte (2008) ontwikkelde, op basis van de input van vakdocenten, een gevalideerd model met zes niveaus voor oplopende literaire competentie. De indeling is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie van Jean Piaget en Lev Vygotsky. Het model helpt leerkrachten om het literatuuronderwijs toe te spitsen op het niveau van individuele leerlingen. Dit vergroot de kans dat leerlingen boeken voor de leeslijst kiezen op of vlak boven hun niveau, en steeds een treetje hoger kunnen zetten op de ‘ladder’ van literaire competentie.

Witte's model voor literaire competentie

niveau leerling
niveau literair werk
beginniveau
eindniveau
manier van lezen
(1) zeer beperkt< zeer eenvoudigzwak havo4zeer onvoldoende havo5/vwo6Op zoek naar spanning (actie) en drama (emotie). Belevend lezen.
(2) beperktzeer eenvoudigredelijk havo4onvoldoende havo5, zeer onvoldoende vwo6Interesse in herkenbare situaties, gebeurtenissen en emoties. Literatuur is bij voorkeur realistisch. Herkennend lezen.
(3) enigszins beperkteenvoudiggoed havo4redelijk havo5, onvoldoende vwo6Interesse in maatschappelijke, morele en psychologische vraagstukken. Literatuur is middel om wereld te verkennen en eigen gedachten te vormen. Reflecterend lezen.
(4) enigszins uitgebreidgemiddeld complexzeer goed havo4goed havo5, redelijk vwo6Interesse in verteltechniek, romanstructuur, intentie auteur. Bereidheid tot verdiepen in complexe gebeurtenissen en emoties. Ontluikend literair-esthetisch besef. Interpreterend lezen.
(5) uitgebreidcomplexniet van toepassingzeer goed havo5, goed vwo6Verdiepen in thematiek en structuur, maar ook in literair-historische achtergronden en stijl. Belangstelling voor canon, literaire conventies, klassieke auteurs, cultuurhistorische achtergronden. Letterkundig lezen.
(6) zeer uitgebreidzeer complexniet van toepassingzeer goed havo5 en vwo6Literatuur brengt verdieping, helpt greep te krijgen op werkelijkheid. Literair-kritische leeshouding. Intellectualistisch lezen.

De website Lezen voor de Lijst, gelanceerd in november 2011, is de praktische uitwerking van het competentiemodel. Leerkrachten en leerlingen vinden er honderden boeken die zijn geclusterd op de competentieniveaus. De boeken zijn voorzien van achtergrondinformatie over de moeilijkheidsgraad, de literaire kenmerken en aanwijzingen en opdrachten voor bij het lezen en interpreteren. De zes competentieniveaus voor de bovenbouw van havo en vwo en het mbo zijn in 2012 uitgebreid met vier niveaus plus een instapniveau voor het vmbo en de onderbouw van havo en vwo.

Stevige groei Lezen voor de Lijst

Lezen voor de Lijst trekt steeds meer bezoekers. De website voor leerkrachten, met titellijsten voor boeken en achtergrondinformatie, heeft tussen november 2019 en oktober 2020 bijna 750.000 bezoekers getrokken, 23% meer dan het jaar ervoor. De website voor leerlingen, met pagina’s voor te lezen boeken en opdrachten, is onderdeel van Jeugdbibliotheek. Deze heeft in dezelfde periode ruim 830.000 bezoekers getrokken, 38% meer dan het jaar ervoor. In de periode 2011 tot 2018, waarin Lezen voor de Lijst een geïntegreerde website voor leerkrachten en leerlingen vormde, wist het aantal bezoekers te verzevenvoudigen.

Bezoekers Lezen voor de Lijst

In aantallen

De drukste maanden op Lezen voor de Lijst zijn september en oktober. Dit komt waarschijnlijk doordat veel middelbare scholieren aan het begin van het schooljaar op zoek gaan naar boeken om te lezen voor de lijst, en veel docenten het literatuuronderwijs voor het aanstaande schooljaar voorbereiden. De pagina’s voor de bovenbouw van havo en vwo en het mbo zijn populairder dan deze voor de onderbouw van havo en vwo en het vmbo. Dit komt waarschijnlijk doordat er in de bovenbouw sprake is van een deels verplichte leeslijst.

Op de havo en het vwo wordt Lezen voor de Lijst veel gebruikt. 50% van de docenten Nederlands heeft binnen de sectie afgesproken de website te gebruiken voor het literatuuronderwijs, en nog eens 28% doet dit op eigen initiatief, met zijn of haar klassen (DUO Onderwijsonderzoek, 2016). Docenten waarderen vooral de niveau-indeling. In de onderbouw hanteren ze deze om te bepalen welke boeken aansluiten op het niveau van de leerlingen. In de bovenbouw leggen ze leerlingen een minimumniveau op: 2 of 3 voor havo, 3 of 4 voor vwo. Een op de drie docenten maakt daarnaast gebruik van de verwerkingsopdrachten die op de site worden aangeboden (Oberon, 2016).

Citeren?
Leesmonitor (2021). Boeken op maat. www.leesmonitor.nu/nl/boeken-op-maat
Quote?
Reading Monitor (2021). Boeken op maat. www.leesmonitor.nu/nl/boeken-op-maat