Onderzoek naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie

Welke kinderen houden van lezen?

-> Met name jongere kinderen, meisjes, leerlingen op de havo en het vwo en kinderen met een migrantieachtergrond en kinderen die thuis een andere taal spreken vinden lezen plezierig.

-> Dat kinderen minder van lezen gaan houden als ze ouder worden, komt door de opmars van 'het lezen om te leren' en het lezen van verplichte boeken voor school.

-> Hiernaast verschuift de voorkeur van kinderen van gedrukte boeken naar digitale media, waaronder computerspellen.

Leesplezier daalt met leeftijd

Als kinderen ouder worden, gaan ze het lezen van boeken minder leuk vinden (Monitor de Bibliotheek op school basisonderwijs, 2020; Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 2020). 7-jarigen scoren ruim bovengemiddeld op een zevenpuntsschaal met items als ‘lezen niet kunnen missen’, ‘er lekker bij kunnen fantaseren’, ‘alles om me heen vergeten’ en ‘er veel van leren’. Zij hebben een positieve leesattitude, die op 15-jarige leeftijd is veranderd naar neutraal. Het leesplezier loopt met vrijwel elk levensjaar significant en dus ‘betekenisvol’ terug (Huysmans, 2013). De groep kinderen die het lezen van boeken bewust mijdt – een 'amotivatie' ontwikkelt – groeit juist in deze leeftijdsfase (Van Tuijl & Gijsel, 2015).

Leesattitude boeken, naar leeftijd

In gemiddelde scores (0=laag; 3,5=gemiddeld; 7=hoog)

Het is niet duidelijk op welke leeftijd de teruggang precies begint. Huysmans (2013) rapporteert dat het leesplezier afneemt op het moment dat kinderen leren lezen (vanaf het 7e en 8e jaar, ofwel in groep 3 en 4). Hetzelfde komt naar voren uit de gegevens van de Monitor de Bibliotheek op school (2017). Blijkens ander onderzoek stijgt het leesplezier tussen groep 4 en 5 of zelfs nog tussen groep 5 en 6, om in de erop volgende leerjaren geleidelijk af nemen (Nielen & Bus, 2013).

Waarover meer consensus bestaat, is dat de daling zich na de basisschool voortzet. Kinderen gaan in de overgang naar de onderbouw van de middelbare school minder plezier beleven aan het lezen (DUO Onderwijsonderzoek, 2017; Huysmans, 2013). In de eerste vier leerjaren van het vmbo loopt het leesplezier ook verder terug (Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 2020).

Een mogelijke oorzaak van het afnemende leesplezier is de zogeheten fourth grade slump. In het Nederlands: de 'groep 6-crisis'. Gedurende de basisschool verschuift de focus hoe langer hoe meer van het ‘leren om te lezen’ naar het ‘lezen om te leren’. De teksten die kinderen voorgeschoteld krijgen worden complexer en abstracter, waardoor de kans stijgt dat ze negatieve leeservaringen opdoen (Chall & Jacobs, 2003). Het zijn dan ook met name de minder vaardige lezers die in deze periode minder plezier in lezen krijgen (Nielen & Bus, 2016).

Een tweede mogelijke oorzaak is de verschuiving van het vrijwillige naar het verplichte lezen. Als kinderen ouder worden, moeten ze steeds vaker een boek lezen voor school, een presentatie geven over een boek of een boekverslag schrijven. Ze mogen juist minder vaak een zelf uitgezocht boek lezen op school (Huysmans, 2013). Voor 13- tot 17-jarigen is lezen dan ook een minder grote hobby dan voor 7- tot 12-jarigen. Ze noemen het vaker saai, en beschouwen het als een verplichte activiteit (The Choice, 2010).

Het vrij lezen zou hier verandering in kunnen brengen: kinderen mogen dan op school lezen in een boek naar keuze. Het vrij lezen is aan een opmars bezig. Het aantal 10-jarige kinderen dat een zelfgekozen boek mag lezen op school, stijgt dan ook. 76% geeft aan dit in 2016 (bijna) elke dag te doen, terwijl het in 2001 nog ging om 56% (Expertisecentrum Nederlands, 2017).

De daling van het leesplezier lijkt te stoppen in de overgang naar volwassenheid. Onder jongeren en jongvolwassenen wordt de leesattitude positiever vanaf het twintigste levensjaar (Stalpers, 2020).

Meisjes vinden lezen leuker

15-jarige jongens hebben minder plezier in lezen dan meisjes op deze leeftijd. De score op de leesattitude-index, die loopt van -3 naar +3, ligt bij jongens op –0,90 en bij meisjes op –0,24. De seksekloof bestaat in alle Europese landen die deelnemen aan PISA (Gubbels et al., 2019). Ten opzichte van 2009 is de score bij zowel jongens (-0,66) als meisjes (+0,02) significant en ‘betekenisvol’ gedaald (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Ook op 10-jarige leeftijd beleven jongens minder plezier aan lezen dan meisjes (Netten, Droop, Verhoeven, Meelissen, Drent & Punter, 2012).

Het sekseverschil komt ook naar voren uit nationaal onderzoek. 8- tot 18-jarige meisjes geven aan het lezen van boeken leuker te vinden dan jongens (DUO Onderwijsonderzoek, 2017). 12- tot 25-jarige meisjes en vrouwen scoren op een vijfpuntsschaal voor leesattitude een 3,5, terwijl dit bij jongens en mannen in deze leeftijd een 2,7 betreft (Stalpers, 2020).

De leesattitude van meisjes daalt tussen 7- en 15-jarige leeftijd van positief naar licht positief, terwijl die van jongens verandert van licht positief naar licht negatief (Huysmans, 2013). De kloof tussen de seksen blijft ongeveer even groot. Het leesplezier loopt terug, maar dat gebeurt bij jongens en meisjes in nagenoeg dezelfde mate (Tellegen & Frankhuisen, 2002; Stokmans, 2009; Monitor de Bibliotheek op school, 2013).

Leesattitude boeken, naar sekse en leeftijd

In gemiddelde scores (0=laag; 3,5=gemiddeld; 7=hoog)

Jongens en meisjes hebben uiteenlopende genrevoorkeuren. Terwijl jongens liever kranten, informatieboeken en strips lezen, prefereren meisjes verhaalboeken en tijdschriften (Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 2019Gille et al., 2010). En terwijl jongens het prettig vinden om te lezen over sport, oorlog, fantasy en science fiction, zijn meisjes happig op boeken over romantiek en vriendschap (Monitor de Bibliotheek op school, 2013).

Ook hun drijfveren om te lezen verschillen. Het stillen van de honger naar kennis en informatie is voor beide seksen een even belangrijk motief. Meisjes lezen echter gretiger ter ontspanning en regulering van hun stemming. Ze pakken een boek ter hand om hun verveling te bestrijden, zich rustig te voelen, afleiding te zoeken of hun eenzaamheid te verlichten. Dit sekseverschil geldt voor kinderen in het voortgezet onderwijs en, in mindere mate, in het basisonderwijs. Als jongens wel lezen voor hun gemoedstoestand is dat niet om zich te ontspannen. Ze zijn juist op zoek naar spanning, sensatie en opwinding (Tellegen & Frankhuisen, 2002).

Tot slot laten de seksen zich sterker meeslepen door een hoofdpersoon van het eigen geslacht. Meisjes lezen liever boeken over meisjes – en liever niet over jongens. Jongens lezen liever boeken over jongens – en liever niet over meisjes. Dit verschil geldt overigens sterker voor jongens (Maynard, MacKay, & Smith, 2008).

Meer leesplezier op havo en vwo

Het leesplezier verschilt voor elk opleidingstype. Vwo-leerlingen vinden het lezen van boeken het leukst, gevolgd door hun leeftijdgenootjes op achtereenvolgens de havo en het vmbo (Gubbels et al., 2019; DUO Onderwijsonderzoek, 2017). Binnen het vmbo is er een verschil tussen de leerwegen. Leerlingen in de theoretische leerweg beleven het meeste plezier aan lezen, gevolgd door hun leeftijdgenootjes in de gemengde, de kaderberoepsgerichte en de basisberoepsgerichte leerweg (Monitor de Bibliotheek op school voortgezet onderwijs, 2020). 15-jarige leerlingen in het praktijkonderwijs ervaren meer leesplezier dan leerlingen op het vmbo. Het leesplezier onder 15-jarigen nam tussen 2009 en 2018 op alle schoolniveaus af (Gubbels et al., 2019).

Leesplezier 8- tot 18-jarigen, naar schoolniveau

In procenten

De positievere leesattitude van kinderen op de havo en het vwo heeft betrekking op de hedonistische component: lezen voor het plezier. Kinderen op het vmbo scoren juist hoger op de utilitaire component: ze beschouwen lezen als nuttiger, voor hun toekomst of loopbaan (Stokmans, 2007).

Kinderen met migratieachtergrond vinden lezen leuker en nuttiger

15-jarige middelbare scholieren met een migratieachtergrond beleven meer plezier aan lezen dan 15-jarige middelbare scholieren zonder migratieachtergrond (Dood, Gubbels & Segers, 2020). Middelbare scholieren met een migratieachtergrond beschouwen lezen bovendien als nuttiger: ze denken er meer baat bij te hebben, bijvoorbeeld voor hun professionele loopbaan (Stokmans, 2009). Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren met en zonder migratieachtergrond, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

Kinderen die thuis een andere taal spreken vinden lezen leuker

15-jarige middelbare scholieren die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands beleven meer plezier aan lezen dan 15-jarige middelbare scholieren die thuis Nederlands spreken. De andere thuistaal kan zowel een Europese als een niet-Europese taal zijn. Hoewel de attitude over het lezen verschilt voor middelbare scholieren die thuis Nederlands of een andere taal spreken, is de tijd die beide groepen besteden aan het lezen voor het plezier nagenoeg gelijk (Dood, Gubbels & Segers, 2020).

Verschillende media, verschillende motivaties

Vmbo-leerlingen in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg gebruiken gedrukte media vrijwel uitsluitend voor school, of om informatie te vergaren (utilitaire attitude of extrinsieke motivatie). Als ze zich willen ontspannen, gaat hun voorkeur uit naar digitale media (hedonistische attitude of intrinsieke motivatie). Dit komt doordat contacten met vrienden en familie in hun dagelijks leven zo’n belangrijke plaats innemen. Computers, smartphones en sociale media lenen zich beter voor deze functie dan boeken, kranten en tijdschriften (Kruistum, Leseman & De Haan, 2009).

Jongens in de kader- en basisberoepsgerichte leerweg maken in het bijzonder gebruik van digitale media. De voorkeuren van meisjes zijn meer gespreid. Zij verdelen hun aandacht over de computer, het boek en face-to-face contacten. Beide seksen gebruiken vooral digitale media voor hun plezier, al zetten meisjes ze relatief vaker in voor school en informatievergaring (Ünlüsoy, De Haan, Leseman & Van Kruistum, 2010).

Het boek geeft andere opbrengsten dan computerspellen

Computerspellen oefenen een grotere aantrekkingskracht uit op jongens en boeken op meisjes. Dat is het geval op zowel de basis- als op de middelbare school, al groeit de seksekloof met de jaren. Waar oudere meisjes met steeds meer geboeide aandacht gaan lezen, neemt dit bij oudere jongens juist gestaag af. Zij blijven wel even sterk geboeid door het computerspel, terwijl dit bij meisjes weer terugloopt als ze ouder worden. In één opzicht komen de seksen overeen: ze hebben beide meer moeite om in een boek ‘te komen’ dan in een computerspel (Tellegen, Alink & Welp, 2002).

Meisjes geven, om hun stemming te reguleren, de voorkeur aan boeken. Jongens zoeken daarvoor hun heil liever in een computerspel. Ook beleven zij meer vreugde aan de vaardigheid om te gamen dan om te lezen, wat bij meisjes weer andersom is. Beide seksen ervaren andere emoties bij boek en computerspel. Bij het lezen treden vooral gevoelens op voor de personages en dus voor anderen, zoals sympathie, empathie en medelijden. Het spelen genereert juist gevoelens over jezelf: vreugde of boosheid, afhankelijk van of je wint of verliest (Tellegen, Alink & Welp, 2002).